Bindend Referendum


 ‘politiek’ = ‘Volksmanipulatie’


Ik zal dit bewijzen aan de hand van één duidelijk voorbeeld waarbij een politieker via volksmanipulatie enkel het ‘eigen belang’ nastreefde, bóven het belang van de gemeenschap.

Uiteindelijk was het deze politieker( Freddy Willockx) gelukt...


1)  Op een bepaald moment was er sprake van het aanleggen van een dure ondergrondse parking onder de grote markt van Sint-Niklaas.

Dit zou een flinke duit aan de gemeenschap kosten en een met het gemeentebestuur bevriende betonboer zou goed zijn zakken kunnen vullen.


2) Aangezien op dat moment de VLD het project in handen had, en aangezien FW een SPA-politieker was, werd het een hevige discussie tussen de twee plaatselijke topmannen, want zowel de VLD als de SPA, wilden de centjes voor dit project binnen rijven en van een ‘verdeling’ van de centjes wou FW niet weten. Voor hem was het alles of niets!


Feit was, dat duidelijk een reukje hing aan de strijd tussen de twee, en dat dit reukje zat bij de mogelijkheid dat de VLD-top ‘afspraken’ maakte met een VLD-bevriende aannemer, terwijl FW reeds  ‘afspraken’ had gemaakt met ‘zijn’ bevriende aannemer... afspraken waar hij niet zonder gezichtsverlies onderuit zou kunnen komen als uitkwam dat hij die ‘afspraken’ had gemaakt áchter de rug van het gemeentebestuur én de bevolking om.

Als dit zou uitkomen zou hij NOOIT meer kans kunnen maken op het burgemeesterschap (de macht)!


Ook in het nadeel van FW was het feit dat hij na een vroegere volksmanipulatie waarbij hij de bevolking overtuigde nooit ‘zijn stad’ in de steek te zullen laten... burgemeester werd.  Vlak na deze vorige machtsgreep vond FW het echter lucratiever om ‘zijn stad’  tóch in de steek te laten voor een beter betaald en mooier postje in de regering, waarbij hij zijn beste kameraad die niet verkozen werd, aanstelde om burgemeester te spelen in zijn plaats. Deze laffe daad is hem door de bevolking nooit vergeven.


3) Intussen werd op straat ook druk gediscussieerd onder de bevolking over de vraag of zo een dure ondergrondse parking wel nut heeft in Sint-Niklaas.

FW zag hierin de kans schoon om te proberen de ‘macht’ (het burgemeesterschap) terug over te nemen.


4) FW bedacht dus een grootscheepse volksmanipulatie om iedereen op ‘zijn’ hand te krijgen met als enig doel het... Burgemeesterschap... de hoogste macht, zodat niets in de weg kon staan om zijn ‘afspraakjes’ naar de knoppen te helpen.

FW wist dat de meerderheid van de bevolking tégen een ondergrondse parking was en in die periode was de vraag naar een referendum een Belgische rage geworden. Dàt was een ideale mogelijkheid voor hem als ‘bekend politieker’, om op kosten van de belastingbetaler een groot referendum te organiseren, enkel en alleen om stemmetjes te kunnen winnen voor zijn persoon!


5) FW stelde zichzelf aan als ‘spreekbuis’ van de bevolking die hij bij een vorig burgemeesterschap in de steek had gelaten. Weeral kwam hij op voor ‘zijn stad’, ‘zijn mensen’... Hij maakte de VLD tot de grote boeman die de inhoud van de stadskas zou verspelen aan een ‘nutteloze’ parking onder de grote markt enz. Hij maakte de plaatselijke VLD-top uit voor leugenaars, zakkenvullers enz... FW gebruikte de taal die de gewone burger graag smaakt, en het pakte!


FW ging van deur tot deur om de mensen te overtuigen om tijdens het referendum te stemmen ‘TÉGEN’ de ondergrondse parking en te stemmen voor ‘HEM’ als burgemeester zodat de parking er zeker niet zou komen!

FW ging café in... café uit... stemmen ronselen en rondjes geven ‘TÉGEN’ de ondergrondse parking en ‘TÉGEN’ de VLD plannen enz.


Om zijn volksmanipulatie nog krachtiger te maken, maakte FW ‘zijn’ referendum uniek door er een ‘BINDEND KARAKTER’ aan te geven. De uitspraak zou ‘BINDEND’ zijn en als hij tot burgemeester zou verkozen worden, zou hij zich aan deze ‘BINDENDE’ afspraak met de bevolking houden!

Het is dus goed te begrijpen dat FW de meerderheid van de bevolking dankzij zijn populistische acties en beloften in quasi geen tijd volledig achter zich zag staan, en hij zag de burgemeestersjerp reeds lonken...


6) Op een bepaald moment kwam er een openbaar debat tussen VLD’er Filip De Jonghe en FW op de grote markt  in ‘Het Hemelrijk’ met Ivan De Vadder als moderator. Ik was ook aanwezig zodat dit getuigenis uit eerste hand is.

Daar schold FW de VLD’er uit voor grote leugenaar enz., maar wat bleek...Dat de grote leugenaar in feite FW zélf was! Dit kwam uit toen bekend werd dat in werkelijkheid FW zélf de eerste Sint-Niklaase politieker is geweest die een voorstel had ingediend om een ondergrondse parking onder de grote markt te  bouwen !!!


Dan kwam de dag van het ‘BINDEND REFERENDUM’ waarop de Waaslanders hun stem vóór of tégen een parking onder de grote markt konden uitbrengen. De stemming was niet verplicht doch vrij.

De meerderheid zou beslissen... Ik (tégenstem) stond tijdens de telling vlak naast FW (die steeds beweert had óók tégen te zijn)!

Het telling verliep heel spannend en onze ogen waren niet van het scorebord te houden...


Het ‘BINDEND’ referendum...


Ik was blij dat de TV er bij was toen bleek dat de meerderheid FW steunde in zijn strijd TÈGEN de ondergrondse parking en tégen had gestemd. FW kon zich dus houden aan zijn ‘BINDENDE’ afspraak met de meer dan 60.000 Waaslanders.

Waarom was ik blij dat de TV er was als getuige?

Omwille van dit stukje VTM-nieuws waarin duidelijk te zien is, hoe ongelooflijk TELEURGESTELD FW was met het resultaat van zijn ‘BINDEND’ referendum!Het filmpje :  


In plaats van te JUICHEN dat de bevolking op zijn vraag TÉGEN een ondergrondse parking had gestemd, zijn de rimpels op FW zijn voorhoofd... zijn totaal teleurgestelde blik... zijn mondelinge reactie... volledig tegengesteld aan wat men van deze politicus zou verwachten op zo’n triomf-moment!


Dit verduidelijkt dat hij liever een ‘andere’ uitslag had gezien... Een uitslag waarbij de meerderheid vóór een ondergrondse parking zou gekozen hebben...

Enfin... FW zou zijn belofte moeten houden en er zou dus géén ondergrondse parking komen! Iedereen tevreden, en dankzij deze ‘BINDENDE’ uitslag van dit referendum was zijn burgemeesterspostje verzekerd  want stemmen voor deze ‘DEMOCRATISCHE’ burgemeester waren er op dat moment (begrijpelijk) ruim voldoende.

Niemand scheen echter zijn reactie van teleurstelling in het TV-filmpje op te merken...


Even later waren er gemeenteraadsverkiezingen en met glans werd FW dus burgemeester!


Maar wat deed deze ‘democraat’ t.o.v. ‘zijn’ gemeente?

Net als vlak na zijn vorige verkiezing tot burgemeester stak hij zo hoog hij kon, zijn middelvinger op tegen deze ‘BINDENDE’ afspraak en tegen de bevolking die hem had gesteund en die hem uit dankbaarheid omdat er géén parking onder de markt zou komen tot burgemeester had verkozen.

In de regering was hij reeds ‘uitgerangeerd’ (moet een serieuze reden geweest zijn), daar was geen postje meer te versieren, maar nu had hij alle macht om op regionaal vlak de dictator uit te hangen natuurlijk.


Vanaf de eerste dag dat FW burgemeester was:

1) Had het BINDEND referendum voor hem géén bindend karakter meer.

2) Besliste hij om op eigen houtje tóch een parking onder de grote markt te laten bouwen!

3) Boe-geroep vanwege de misbruikte en gemanipuleerde Waaslanders, lachte hij in al zijn hoogmoedswaanzin gewoon weg!


FW zijn verweer tegen dit volksbedrog was eenvoudig.

Het referendum was tégen een ondergrondse parking, en wat ik bouw noemt ik een ‘parkeerkuil’

Hij bouwde een ondergrondse parking maar gaf het gewoon een andere naam!

Dankzij de burgemeester- sjerp kon hij zijn vroeger gemaakte ‘afspraakjes’ met bevriende aannemers ongestoord in realiteit omzetten...


Men kan in dit verhaal niet ontkennen dat het opzetten van een ‘BINDEND’ referendum gewoon een populistische manier van volksmanipulatie was, die enkel het doel had om de burgemeestersjerp te bemachtigen zodat ‘afspraakjes’ konden gerealiseerd worden en chantage door ‘bevriende’ aannemers niet meer mogelijk zou zijn omdat FW zich aan zijn ‘afspraakjes’ heeft gehouden!


Resultaat van deze volksmanipulatie die georganiseerd werd op kosten van de belastingbetalers;

1) FW heeft zijn hachje gered en de macht in handen.

2) 60.000 Waaslanders moesten ontdekken dat ze een tweede keer flagrant bedrogen en misleid werden door een middelvinger-opstekende burgemeester.

3) De stadskas was volledig leeggeplunderd met als gevolg:

Het vuilnis wordt om de twee weken opgehaald wat meer stank, ongedierte, en andere onhygiënische toestanden met zich meebrengt.

- Voetpaden en rijbanen in de binnenstad worden niet meer op een normale manier onderhouden waardoor al veel persoonlijke ongevallen zijn gebeurd, vooral met oudere mensen.

- Op de grote markt zijn er nu reeds ontelbare valpartijen geweest, zelf met zware breuken tot gevolg en dictator FW wilde deze gevaarlijke situaties niet wegwerken omdat ‘zijn schilderij’ zoals hij de markt noemde ‘zijn schilderij’ moet blijven.

- Elk jaar moet de stadskas (blijvend) miljoenen onkosten uitgeven voor het onderhoud van de glazen panelen en parking.

Om de markt een klein beetje veilig te houden voor overstekende voetgangers moeten miljoenen betaald worden aan werkuren voor stadswachten aan de oversteekplaatsen.

- Hoeveel doden er zijn gevallen door verlies van kostelijke minuten door de hindernissen voor ambulances en brandweer, kan niemand zich goed voorstellen.

- De verdeling van de kramen op de donderdagse markt is een chaos.


Dat andere mensen er in verongelukken interesseert hem niet, want zijn schilderij mag niet gewijzigd worden... koste wat het kost!

Ik heb getuigenissen van verschillende voetgangers over hun ‘accidenten’ en de reactie van het gemeentebestuur.

Ik heb in het hospitaal van Sint-Niklaas cijfers gevraagd over het aantal mensen dat op de spoed was binnengebracht als gevolg van accidenten op de vernieuwde Grote markt en het vernieuwde stationsplein. Antwoord: “Daar mogen wij geen informatie over geven!”. Is dit antwoord niet duidelijk genoeg?


Wat is de kracht van een ‘BINDEND’ referendum en wat is de kracht van een burgemeester t.o.v. ‘zijn mensen’ en ‘zijn stad’?


Het hangt gewoon af van de persoonlijkheid van de burgemeester.

- Heeft hij/zij hoogheidswaanzin?

- Voor hoeveel percent is het een egoïst?

- Hoe staat hij/zij t.o.v. machtsmisbruik?

- Hoe bang is hij/zij voor de gevolgen van machtsmisbruik?

- Wat is het percentage arrogantie van hem/haar?

- Enz.


In ieder geval heeft de Sint-Niklaase middelvinger- opstekende ex-burgemeester (FW), over een ‘BINDEND’ referendum een heel andere mening dan bijvoorbeeld de burgemeester van Mechelen (BS) die correct handelt volgens het resultaat van een ‘BINDEND’ referendum!