Trillingen

Alles bestaat uit trillingen...


     Een atoom bestaat volgens de klassieke weergave, uit een kern met er rond een aantal elektronen die een bepaalde baan volgen rond deze kern.

     Vergelijken we de kern met onze zon, en de elektronen met onze planeten die een bepaalde baan volgen rond onze zon, dan komen we tot de vaststelling dat een atoom eigenlijk een soort planetenstelsel is,... maar dan ongelooflijk klein.

    De elektronen vliegen zodanig snel rond, dat ze praktisch ondoordringbare schillen vormen rond de kern.

    Moest een atoom zo groot zijn als een voetbal, dan zou het eigenlijke materiaal waaruit het atoom bestaat, nog geen speldenpuntje groot zijn, maar dankzij het van de kern verst afgelegen elektron dat door zijn snelle omwentelingen de buitenste ondoordringbare schil vormt, zou dit weinige materiaal wél de volledige ruimte van een voetbal in beslag nemen! We kunnen dus stellen dat een atoom praktisch alleen uit een stuk afgebakende ruimte bestaat.

    De snelle beweging van de elektronen en het botsen tegen de schillen van de andere atomen, zorgen er voor dat het geheel gaat trillen (atoomtrilling). Het is dus dankzij 'atoomtrilling' dat het atoom ruimte in beslag neemt en een nuttig element voor het opbouwen van structuren kan zijn.
 

    Vermits er een grote verscheidenheid aan atomen (elementaire bouwsteentjes) is, kunnen er ontelbaar veel verschillende structuren mee gebouwd worden.

    Een molecule is zo een structuur, en wij, menselijke wezens bestaan net zoals alles wat ons bekend is, uit een combinatie van moleculen, vandaar de grote verscheidenheid der dingen.

    Uit bovenstaande uitleg kunnen we dus concluderen, dat de mens en zijn omgeving, die volledig bestaan uit atomen, dus ook volledig bestaan uit 'atoomtrilling', laat ons in het gevolg alleen van 'trilling' spreken.


Wij, en onze omgeving , bestaan dus volledig uit 'trilling'.

   

    Wij hebben in onze totaliteit een 'andere'  (unieke) trilling in vergelijking met onze omgeving,omdat onze omgeving nu eenmaal ‘anders ‘ is dan wijzelf.

    Omdat we ons van de omgeving onderscheiden door een verschillende trilling, zouden we dus in onze omgeving kunnen opgaan indien we onze trilling, konden aanpassen aan onze omgevingstrilling en zo zouden we kunnen ‘oplossen’ in onze omgeving of ‘onzichtbaar‘ kunnen worden. Onze omgeving ziet ons immers, net zoals wij onze omgeving zien… door het trillingsverschil van onze structuur op atomair vlak.

    Vermits de geest het lichaam stuurt, zou onze geest eigenlijk in staat moeten zijn om de trillingen van onze materie (ons lichaam) zodanig aan te passen dat we een eenheid gaan vormen met de omgeving en in een soort 'onzichtbare' toestand gaan vertoeven.

    Degene die deze theorie als een lachertje afdoet, hoeft alleen maar naar de vele documentaires over de dierenwereld te kijken. Hoeveel diersoorten zijn er niet, die op het gebied van 'verdwijnen in de omgeving' al veel verder gevorderd zijn, dan de mens?

Inktvissen, kameleons, wandelende takken, vissen enz. passen vorm, kleur en reuk aan, aan de omgeving, zodanig dat ze voor onze ogen 'onzichtbaar' zijn!

    Straf staaltje van 'de geest bestuurt het lichaam' he?

 

GENEESKUNDE

    Vermits alles op atomair vlak uit trilling bestaat, bestaan virussen en bacteriën òòk uit een bepaald soort 'trilling'.

    Stel dat de wetenschap zich gaat bezig houden met het ontwikkelen van apparaten die onze lichaamstrilling kunnen meten in 'gezonde' toestand en deze data kunnen vastleggen op vb. een cd-rom...

    Stel dat ook de specifieke trilling van bacteriën, virussen, kankercellen enz. kan gemeten worden en opgeslagen in een databank…

   

Dan zouden we in geval van ziekte met dat meettoestel via het verschil van trilling in gezonde toestand en trilling in zieke toestand kunnen uitmaken met welke bacterie, virus, kankercel enz. we te maken hebben.

Aangezien de ziekteverwekker uit een bepaalde trilling bestaat, en aangezien men een trilling kan neutraliseren met een tegengestelde trilling, zou men de ziekte kunnen genezen door een apparaat te gebruiken dat de tegengestelde trilling van de ziekteverwekker op ons lichaam toepast. De gegevens van de trillingen zijn dan immers gemakkelijk te vinden in de databank.

Aangezien een bacterie, virus, kankercel enz. zich vermenigvuldigen waardoor de ziekte uitbreid, zou men deze uitbreiding kunnen stoppen door ons lichaam in een steriele kamer bloot te stellen aan een de tegengestelde trilling van de ziekteverwekker en tegelijkertijd aan de versterkte trilling van onze eigen ‘gezonde toestand’. Ons afweersysteem zou dan ‘versterkt’ worden waardoor het de ziekteverwekker gemakkelijker de baas kan! De ziekteverwekker zou niet meer verder kunnen uitbreiden en ‘geneutraliseerd’ worden, waarna hij afgebroken- en afgevoerd wordt door ons natuurlijk afweersysteem.

    Stel dat in geval van kanker, via een speciale sonde of gerichte trillingstraal met een trilling voor gezonde cellen, op de kankercellen wordt toegepast?    Zou dergelijke techniek niet veel gezonder zijn dan het toedienen van allerlei lichaamsvreemde chemicaliën en giffen?


HET PARANORMALE

    Zou het niet mogelijk zijn, dat 'spoken' of 'schimmen' eigenlijk wél kunnen bestaan?

    Indien men trillingen, net zoals een octopus, zodanig kan manipuleren dat men praktisch onzichtbaar is, maar omwille van de complexiteit van het lichaam niet 'volledig' onzichtbaar kan worden... dan zou er toch nog tijdens de bewegingen van het lichaam een 'schim' (spook) te zien zijn of niet?

    Stel dat je geest, je lichaamstrilling zodanig kan manipuleren, dat je in de omgeving opgaat (oplost) of een eenheid vormt met de omgeving..

    Stel dat je in deze toestand, ongehinderd door materie, via de kracht van je geest kan reizen naar andere plaatsen op deze aardkloot, om dan op die andere plaats terug je eigen gezonde lichaamstrilling aan te nemen...

    Kan hier geen vergelijking gemaakt worden met de science- fiction films waarin mensen en dingen via een speciaal apparaat worden doorgestraald van de ene plaats naar de andere?

    Kan het niet mogelijk zijn dat in het verleden bepaalde 'heiligen' dergelijke zelfcontroletechnieken hadden geoefend, of bij wijze van 'gave' gekregen hadden, zodat er werkelijk sprake kon zijn van 'verschijningen' op verschillende plaatsen ?


Stof tot nadenken...