VERKIEZINGSBEDROGDe Belgische grondwet eist dat bij het organiseren van verkiezingen het ‘kiesgeheim’ gegarandeerd wordt.

Dit wil zeggen dat indien het kiesgeheim geschonden wordt de betreffende verkiezingen niet mogen doorgaan of ‘ongeldig’ zijn voor de grondwet.


Wettelijke bepalingen

In de artikelen 62, derde lid en 68, § 2 van de Grondwet wordt bepaald dat de stemming verplicht en geheim is. Deze verplichting om deel te nemen aan de stemming is tevens vastgelegd in het Algemeen Kieswetboek.

De voorzitters en de bijzitters van de stembureaus, alsmede de secretarissen van de verschillende kiesbureaus en de getuigen van de kandidaten leggen de volgende eed af:

"Ik zweer dat ik het geheim van de stemming zal bewaren."


Van deze eedaflegging wordt in het proces verbaal melding gemaakt.


Art. 114. Niemand is gehouden het geheim van

zijn stem bekend te maken, zelfs bij een gerechtelijk

onderzoek of geschil of bij een parlementair onderzoek


Art. 199. Iedere voorzitter, bijzitter of secretaris

van een bureau en iedere getuige, die het geheim van

de stemming kenbaar maakt, wordt gestraft met geldboete

van vijfhonderd euro tot drieduizend euro.


Omwille van het kiesgeheim is het ook verboden om te filmen en/of foto’s te nemen in het stemlokaal en/of de stemhokjes. Wie zich hier niet aan houdt kan een zware boete en/of gevangenisstraf verwachten!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorbeeld: verkiezingen mei 2014.


Onze politiek die de grondwettelijke rechten van de burger zou moeten respecteren denkt er echter ànders over en net zoals de maffiabonzen hun eigen regeltjes maken en zich niets aantrekken van de officiële wetten, doen de Belgische politiek en justitie het zelfde!


Over gans het land kwamen klachten binnen van schending van het grondwettelijk verplichte kiesgeheim. In vele stemlokalen waren de gordijntjes van de stemhokjes zodanig doorzichtig, dat de tientallen buren, vrienden, werkgevers, politici enz. die aanwezig waren in het kieslokaal op het moment dat jij je stem uitbracht, gewoon konden meekijken door die ‘glazen’ gordijntjes.

Dit kan effectief tot negatieve gevolgen leiden binnen gezinnen, kennissenkringen, burenvriendschappen, werkverlies of sancties van de werkgever enz.


In onderstaand filmpje ziet u de bewijzen van deze intimiderende doorschijnende gordijntjes. Let vooral op het feit dat de meeste politici wél ondoorschijnende gordijntjes hadden! Waarom zij wél en de ‘gewone’ burger niet?

In het laatste stukje film ziet u duidelijk hoe in één stemlokaal zowel doorschijnende als niet-doorschijnende gordijntjes hangen, en je ziet duidelijk hoe een politica (Maggie) wordt doorverwezen naar een stemhokje met een niet-doorschijnend gordijntje!Filmpje
Ik heb als gevolg van deze schending van het kiesgeheim klacht ingediend in het kieslokaal zelf… bij de burgemeester… op het stadhuis… en bij de politie waar een proces verbaal is opgemaakt dat door de politie naar het parket zou gestuurd worden.

In deze klacht eiste ik de ongeldigverklaring van de verkiezingsuitslag.

Ik heb ook naar het parket een aangetekend formulier van ‘benadeeld persoon’ toegezonden, dat het parket verplicht om mij op de hoogte te houden van het onderzoek en het resultaat van mijn klacht.


Deze klacht betreffende het verkiezingsbedrog (bewuste schending van het kiesgeheim) met een ongrondwettelijk resultaat als gevolg is opzettelijk in de doofpot gehouden want:

1) Alle media waar ik deze klacht naartoe heb gestuurd zwegen hierover als een graf.

2) Het parket heeft mij nooit één of meer van de ‘verplichte’ resultaten van het onderzoek, toegezonden.

3) Het gemeentebestuur gaf enkel als antwoord dat ze de resultaten van het parket gingen afwachten.

4) Er werd toegestaan dat in de kieslokalen werd gefilmd en gefotografeerd, zelf door de glazen gordijntjes terwijl mensen een keuze maken!


Conclusie:

De huidige regering is een ongrondwettelijk samengestelde regering waarvan de postjes al op voorhand waren afgesproken en onder elkaar verdeeld vóór de verkiezingen.

Om de ‘schijn’ van democratie hoog te houden werd er een ‘verkiezings-show’ gehouden…

      Deze ‘show was echter niet volmaakt want:

1) Nergens kan men officieel bewijzen voorleggen dat de stemmen werkelijk overeenkomen met de stemming van ‘het volk’.

2) Nergens word rekening gehouden met klachten wegens schending van het kiesgeheim.

3) De media moeten zwijgen over dit bedrog.

4) Tenslotte zijn het weer ‘dezelfde’ die de postjes onder elkaar hebben verdeeld!Aangezien de regering bestaat uit een aantal maffiafamilies die zichzelf hebben aangesteld… laat ons zeggen “op een ongrondwettelijke wijze de macht hebben gegrepen via een coup”, zijn alle beslissingen en daden die door onze zogezegde politici genomen zijn sinds deze verkiezingsdag dus…


ONWETTIG en ONGELDIG !!!